Latinski most

Opis

Projekt je imao za cilj razvoj modula namjenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola u BiH i SR Njemačkoj na temu Prvog svjetskog rata. Materijal je objavljen dvojezično – na njemačkom i B/H/ jeziku te prezentovan nastavnicima i učenicima iz različitih gradova BiH koji se spremaju za projekat razmjene sa učenicima iz Njemačke. Promocija materijala i radionica za nastavnike i učenike održana je u septembru 2014. u Sarajevu.

Informacije

Partneri

Projekat je realiziran u saradnji sa Forum Civil Peace Service|Forum Ziviler Friedensdienst e. V.(forumZFD), Ambasadom Savezne republike Njemačke u Bosni I Hercegovini i organizacijom Schüller Helfen Leben.

Period implementacije

maj – oktobar 2014.