ict learning

EUROCLIO HIP BIH osmislio je projekat Unaprijeđenje ključnih kompetencija nastavnika na području Tuzlanskog kantona kroz obuku o korištenju ICT alata u nastavi historije koji realizira u martu i aprilu 2017. godine u saradnji sa Ministarstvom nauke, obrazovanja, kulture i sportaTuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Projekat je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.  Cilj projekta je osposobljavanje nastavnika historije za korištenje ICT tehnologija u nastavi historije, i unaprijeđivanju kompetencija u korištenju historijskih izvora u aktivnim metodama učenja. U tu svrhu EUROCLIO HIP BIH organizira dva jednodnevna trening seminara za grupe od po 25 nastavnika sa prostora Tuzlanskog kantona. Seminari će se održati 18. 3. i 8. 4. 2017. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.  Za svaki od treninga osmišljen je dio predavanja, te aktivni dio u kojem će učesnici raditi na izradi jednog nastavnog sata uz korištenje elektronskih izvora, alata i web aplikacija, fotografija, filmova, istorijskih karata, i drugih materijala koji se mogu koristiti u nastavi historije.