Nagradni konkurs za najbolje nastavne prakse

Udruženje nastavnika Historije/Istorije/Povijesti Euroclio HIP BIH raspisuje nagradni konkurs za nastavnike historije/istorije/povijesti i društveno-humanističkih predmeta osnovnih i srednjih škola u Bosni I Hercegovini.

Predmet nagradnog konkursa je rad koji predviđa prikaz primjera dobre prakse na temu “Jugoslavija – 100 godina poslije. Lekcije koje (ni)smo naučili!” Rad mora biti primjenjiv u nastavi i usklađen sa ciljevima časa kao i da ima pozitivan efekat na proces nastave i učenja.

Nagradni konkurs je dio aktivnosti u okviru regionalnog projekta CLIO in the Balkans – Enhancing history teachers network and impoving the practice of teaching history as tool for reconciliation in the region (CLIO na Balkanu – jačanje mreže nastavnika istorije i unapređivanje prakse nastave istorije kao alata za pomirenje u regiji), koje Euroclio HIP BIH sprovodi sa partnerskim organizacijama Zapadnog Balkana: UDI – Euroclio iz Srbije, Asocijacija nastavnika istorije u Makedoniji ANIM, Udruženje profesora istorije Crne Gore HIP MONT i Udruženje nastavnika istorije sa Kosova – Shoqata e Mësimdhënësve të Historisë së Kosovës SHMHK. Konkurs paralelno sprovode udruženja nastavnika Zapadnog Balkana u svojim zemljama.

Osnovni ciljevi projekta su:

 • unapređenje regionalne saradnje između nastavnika istorije zemalja Zapadnog Balkana;
 • odgovorno predavanje o istoriji kao sredstvu održivog mira kroz podizanje svijesti među nastavnicima i učenicima da je zajednički pristup o veoma osjetljivoj prošlosti zaista moguć;
 • promocija kritičkog razmišljanja o zajedničkoj istoriji;
 • podizanje svijesti i promovisanje debate i dijaloga o zajedničkoj prošlosti;
 • promocija zajedničkog nastavnog materijala o osjetljivim i kontroverznim pitanjima u zajedničkoj istoriji ;
 • podsticanje nastavnika da razviju materijale i nastavne resurse koji će inspirisati diskusiju o istoriji i sjećanju unutar i van učionica u čitavom regionu.

 

Autori 3 najbolja rada iz Bosne I Hercegovine dobiće priliku da prezentuju primjere dobre prakse na regionalnom seminaru koji će se održati krajem avgusta 2018. godine u Bajinoj Bašti, Srbija. Na seminaru će učestvovati nastavnici iz BiH, Srbije, Kosova[1], Makedonije i Crne Gore. Na završnom seminaru svi autori, čiji su radovi izabrani na konkursu, će predstaviti svoj rad. Najbolji rad iz regiona će odabrati učesnici konkursa glasanjem. Pobjednik konkursa dobija novčanu nagradu u iznosu od 300 evra.

 

Uslovi konkursa:

Tema nagradnog konkursa je “Jugoslavija – 100 godina poslije. Lekcije koje (ni)smo naučili!”

Rad treba da sadrži prikaz jedne nastavne jedinice (priprema ili scenario časa) iz oblasti istorije Jugoslavije (period od 1918. do ratova za jugoslovensko nasljeđe i njenog raspada).

Prikazana nastavna jedinica mora da bude usklađena sa važećim nastavnim planom i programom i realizovana tokom jednog, a najviše dva školska časa.

 

Rad može biti autorsko delo jednog nastavnika, ili grupe nastavnika ukoliko je u pitanju interdisciplinarna primena. Takođe, želimo da ohrabrimo rad nastavnika iz više zemalja (Srbije i Kosova, BiH, Crne Gore i Makedonije). Višenacionalni timovi mogu da ravnopravno da konkurišu. S tim, da ukoliko rad bude izabran kao pobjednički, samo jedan od članova tima prezentuje rad na završnom seminaru. Ukoliko bude nagrađen novčanom nagradom, svi članovi tima dijele nagradu.

 

Nastavnik može da prijavi samo jedan rad individualno i još jedan kao član tima.

Radovi koji su već učestvovali na nekom od nagradnih konkursa za nastavnike (koja su organizovala druga pravna lica ili organizacije vladinog ili nevladinog sektora) neće biti uzeti u razmatranje.

 

Oblik rada

Prikaz nastavne jedinice i prikaz realizovanih aktivnosti treba da bude u elektronskom obliku, kao:

 • datoteka u formatu PDF ili Word dokumenta;

Tekst rada treba da bude formatiran na sledeći način:

 • font Times New Roman veličine 12 pt;
 • stranica treba da je u formatu A4, uspravne orijentacije (portrait);
 • obim rada treba da bude najviše do 10 strana (uključujući i ilustracije, fotografije, grafikone i druge slikovne sadržaje);
 • -veličina rada treba da iznosi najviše do 15 MB.

Rad mora da sadrži:

 • -definisane ciljeve časa;
 • -ishode učeničkih postignuća;
 • -uzrast za koji je namjenjena radionica (razred osnovne ili srednje škole);
 • uz prikazani tok nastavne jedinice i realizovanih aktivnosti, treba priložiti i spisak korišćene literature, izvora, korišćeni multimedijalni obrazovni materijali u digitalnom obliku (fotografije, audio i video snimci, filmovi, web linkovi i sl.) u vidu linkova.
 • Korišćeni materijali mogu da budu i djela drugih autora, ako se time ne krše autorska prava, a djela koriste kao nastavna sredstva. Ukoliko je materijal djelo drugog autora, ime autora i izvor sa koga je preuzet moraju biti jasno navedeni.
 • na kraju rada autor treba da priloži kratak sažetak rada na engleskom jeziku (ne više od 500 reči).

 

Kriterijumi za ocjenjivanje radova

Stručnu komisiju za rangiranje radova obrazovaće Upravni odbor EUROCLIO HIP BiH. Komisija ima zadataka da vrši rangiranje i izbor pristiglih radova na osnovu navedenih kriterijuma:

 • primjer dobre prakse korišćenja inovativnih nastavnih metoda i oblika rada;
 • ostvarenost osnovnih didaktičkih principa nastave;
 • primjena metoda multiperspektivnosti u nastavi;
 • razvijanje kritičkog mišljenja kod učenika;
 • podizanje svijesti i razvijanje dijaloga o zajedničkoj prošlosti u cilju ostvarivanja pomirenja;
 • Osnaživanje kompetencija nastavnika kako da predaju kontroverzne i osetljive teme u nastavi istorije.

 

Jedan od ciljeva EUROCLIO HIP BiH je kontinuirani rad na profesionalnom razvoju i stručnom usavršavanju nastavnika istorije, odnosno osposobljavanju nastavnika za primjenu multiperspektivnog pristupa u nastavi i osnaživanju kompetencija nastavnika da predaju osjetljive i kontroverzne teme u nastavi istorije.

Konkurs je otvoren za sve nastavnike historije/istorije/povijesti i grupe predmeta društveno-humanističkih nauka, osnovnih i srednjih škola u Bosni I Hercegovini.

Putne troškove i smeštaj tokom trajanja seminara za autore nagrađenih radova pokriva organizator.

Prijave se primaju najkasnije do 1. jula 2018. godine. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Udruženja EUROCLIO HIP BiH najkasnije do 15 jula 2018.

Prijave poslati na mejl adresu udruženja: cliohipbih@gmail.com

Ukoliko imate pitanja u vezi konkursom možete ih poslati na gore naznačenu adresu.

[1] Ovim navođenjem se ne prejudicira stav o statusu I u skladu je sa Deklaracijom SB UN 1244 I mišljenjem ICJ o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.