Home · Blog · Vijesti : EUROCLIO HIP BIH pozvan da uzme učešće u projektu ‘Suočavanje sa prošlošću u nastavi istorije’
past-present-future

EUROCLIO HIP BIH nastavlja da ativno radi na pronalaženju adektvatnih  novih metoda u pristupu predavanju nastavi historije u okviru novog projekta Dealing with the past in history education http://euroclio.eu/projects/dealing-with-the-past-in-history-education/ ( Načini suočavanja sa prošlošću u u predavanju/nastavi  historije).
Ovaj projekat implementira EUROCLIO i njim su obuhvaćene  zemlje i organizacije  u kojima su pokazani primjeri dobre prakse u pristupu proučavanja sukobljenih narativa na polju  proučavanja zajedničke prošlosti.  EUROCLIO HIP BiH je  prepoznat kao pozitivan primjer takve prakse i pozvan da podijeli svoje iskustvo s drugima.

Sama ideja  je da se u okviru jednogodišnjeg projekta osnaži i poveća broj aktivnih društvenih učesnika koji će biti spremni da se invativno i odgovorno posvete pronalasku novih načina i pristupa u izučavanje nastave historije. Članovi osnovne grupe, čiji je član i EUROCLIO HIP BiH, koji imaju iskustvo u ovakvom radu će u toku zajedničkih sastanaka podijeliti svoje iskustvo i analizirati metode drugih zemalja i organizacija u projektu a u cilju pridonošenja sprečavanja sukoba, širenju stava o transnacionalnoj pravdi i pronalaska praktičnih načina kako se suočavati sa sukobljenim sjećanjima, emocionalno teškim nacionalnim i individualnim historijama te dati praktične preporuke koje se mogu koristiti na lokalnom ali i globalnom nivou.
Još jedan od zadataka projekta jeste omogućiti pristup i širenje baze znanja koja se sastoji od nastavnih sredstava, udžbenika, relevantnih časopisa, istraživanja, strategija i politika te podizanje svijesti kod kreatora aktualnih politika i aktivnih učesnika civilnog društva da se proučavanju i poučavanju historije pristupi apsolutno odgovorno u cilju sprečavanja mogućih sukoba i stvaranje uslova za održiv mir.
EUROCLIOHIP BiH je zadovoljan činjenicom da je prepoznat kao aktivan partner i pozitivan primjer u dosadašnjem radu. Tok i rezultate projekta moći ćete pronaći na našem sajtu.

Copyright © 2015 GajbaStudio

Sajt je podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH